Integritetspolicy

Nedan finner du SUITE HOME SPAIN S.L. personuppgiftspolicy som innehåller information om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter.

1. Ansvar för dina personuppgifter

www.suitehomespain.com ägs och underhålls av SUITE HOME SPAIN S.L.

Alla frågor som rör dataskydd skickas till följande e-postadress: info@suitehomespain.com
SUITE HOME SPAIN S.L.ansvarar för en korrekt behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskydds- och sekretesslagarna.


2. Uppgifter som samlas in och behandlas


2.1 För hyresgäst:

När du bokar ett semesterhus hos SUITE HOME SPAIN S.L. behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med din bokning. Det handlar normalt sett om namn, adress, telefonnummer samt e-postadress och betalningsuppgifter.

2.2 För hyresvärd:

När du väljer att hyra ut ditt semesterhus via ett förmedlingsavtal med SUITE HOME SPAIN S.L. behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med din bokning. Det handlar normalt sett om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och bankkontouppgifter samt uppgifter om ditt semesterhus.

2.3 Allmänt:

När du använder vår hemsida samlar vi in uppgifter som rör din användning av hemsidan via cookies eller kakfiler.


3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss kan användas i olika syften beroende på ditt förhållande till SUITE HOME SPAIN S.L., exempelvis:

 1. För att kunna genomföra din bokning när du gör en bokning hos SUITE HOME SPAIN S.L.
 2. För att kunna uppfylla våra förpliktelser i samband med förmedlingsavtalet när du hyr ut ditt semesterhus via SUITE HOME SPAIN S.L.
 3. Till statistik som hjälper oss att optimera uthyrningen och förbättra vår service till dig
 4. För att göra återkommande besök på vår hemsida mer personliga
 5. För att informera dig om våra erbjudanden och andra tjänster som vi tror kan intressera dig
 6. För att behandla frågor som inkommer till vår kundservice
 7. För att skicka dig den information du efterfrågar.

4. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

När du bokar ett semesterhus via SUITE HOME SPAIN S.L. eller när du ingår ett förmedlingsavtal med SUITE HOME SPAIN S.L. får du ta emot specifika uppgifter om vilken rättslig grund vi åberopar vid behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter på en av följande rättsliga grundvalar:

4.1 Kontraktsuppfyllande med hyresgäst:

När du bokar ett semesterhus via SUITE HOME SPAIN S.L. behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning eftersom detta krävs för att kunna genomföra din bokning och uppfylla hyresavtalet. Om du inte är villig att lämna dessa uppgifter kan vi inte genomföra din bokning. 

4.2 Kontraktsuppfyllande med hyresvärd:

När du ingår ett förmedlingsavtal med SUITE HOME SPAIN S.L. behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med att detta avtal ingås samt uppgifter om ditt semesterhus eftersom dessa krävs för att kunna genomföra och optimera uthyrning och uppfylla våra avtalsförpliktelser. Om du inte är villig att lämna dessa uppgifter kan vi inte uppfylla våra avtalsförpliktelser. 

4.3 Berättigat intresse för hyresgästen:

När du bokar ett semesterhus via SUITE HOME SPAIN S.L. behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med din bokning eftersom vi gärna vill kontakta dig med bra erbjudanden. Denna behandling av dina personuppgifter genomförs eftersom vi har ett berättigat intresse av att behålla kontakten med dig i hopp om att du ska vilja hyra ett semesterhus genom oss i framtiden. Du kan därför förvänta dig att vi kontaktar dig löpande med erbjudanden.

4.4 Berättigat intresse för hyresvärden:

När du ingår ett förmedlingsavtal med SUITE HOME SPAIN S.L. behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med att detta avtal ingås eftersom vi gärna vill kontakta dig efter att förmedlingsavtalet har upphört med erbjudanden om att återuppta vårt samarbete. Denna behandling av dina personuppgifter genomförs eftersom vi har ett berättigat intresse av att behålla kontakten med dig och därmed verka för möjligheten att kunna återuppta vårt samarbete. Du kan därför förvänta dig att vi kontaktar dig efter att förmedlingsavtalet har löpt ut med erbjudanden och information som är relevant för dig i samband med att du tar ställning till om du vill återuppta uthyrningen via SUITE HOME SPAIN S.L. Du har alltid rätt att begära att vi upphör att skicka dig marknadsföringsmaterial. Det gör du genom att skriva till följande e-postadress: info@suitehomespain.com

4.5 Allmänt:

För att optimera vår service använder vi en del personuppgifter för statistiska ändamål. Vi genomför denna behandling eftersom vi har ett intresse av att ge bästa möjliga service. Vi överför ibland krypterade e-postadresser till bland annat Facebook och Google, så att de å Suite Home Spain S.L. vägnar kan använda dem för att skapa intresse för våra produkter, tjänster och koncept, och inspirera användare till att besöka vår hemsida. Vi använder även kunduppgifter på recensionssidor, bl.a. Trustpilot, och det kan därför hända att du får ett meddelande där vi ber dig om dina åsikter i samband med en vistelse i ett sommarhus och/eller de tjänster du har tagit emot från oss. Vi genomför denna behandling eftersom vi har ett intresse av att målinrikta vår marknadsföring och ge bästa möjliga service. Du har alltid rätt att motsätta dig att dina personuppgifter behandlas i ovan nämnda syfte. Det gör du genom att skriva till följande e-postadress: info@suitehomespain.com

4.6 Samtycke:

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till en samarbetspartner i syfte att de ska kunna kontakta dig med bra erbjudanden etc. om du inte har gett oss särskilt samtycke till att göra detta. Om vi använder bilder eller videor av dig i vår marknadsföring, ber vi före användningen dig om ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skriva till följande e-postadress: info@suitehomespain.com

4.7 Uppfyllande av rättslig förpliktelse

När lagstiftningen fastställer att vi är rättsligt förpliktade att genomföra en behandling av personuppgifter, kommer vi att genomföra denna behandling i enlighet med vår rättsliga förpliktelse.


5. Överföring av personuppgifter

SUITE HOME SPAIN S.L. överför, i nödvändig omfattning, relevanta personuppgifter till uthyrare/hyrestagare, samarbetspartners som exempelvis uthyrningsföretag, kreditkortsföretag och städfirmor samt offentliga myndigheter för att kunna genomföra och optimera uthyrning och därmed uppfylla våra förpliktelser, kunna begära korrekt och säker betalning eller i den utsträckning som krävs i enlighet med gällande lag. Om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke lämnar vi inte vidare dina personuppgifter till utvalda samarbetspartners i syfte att de ska kunna kontakta dig med bra erbjudanden etc. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skriva till följande e-postadress: info@suitehomespain.com


6. Lagringstid

Vi lagrar bara dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med avseende på de relevanta syftena eller i enlighet med gällande lagstiftning. Vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem.


7. Dina rättigheter

 1. Du har rätt att få veta vilka uppgifter SUITE HOME SPAIN S.L. har registrerat och att göra ändringar i dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 2. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller om behandlingen är olaglig. 
 3. Du har rätt att begära att SUITE HOME SPAIN S.L. begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 4. Du har rätt att begära att vi upphör att skicka dig marknadsföringsmaterial. 
 5. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format och att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.
 6. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. 
 7. Du har rätt att återkalla ditt samtycke om vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke.
 8. Alla frågor som rör dina rättigheter besvaras genom att skriva till följande e-postadress: info@suitehomespain.com

8. Andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Denna personuppgiftspolicy gäller bara för vår hemsida. Om du använder länkar till andra hemsidor rekommenderar vi att du läser deras personuppgiftspolicy.


9. Uppdatering av vår personuppgiftspolicy

Vi går regelbundet igenom vår personuppgiftspolicy och publicerar alla uppdateringar på vår hemsida. Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast i mars månad 2019. 

Alla frågor som rör dataskydd besvaras genom att skriva till följande e-postadress: info@suitehomespain.com

SUITE HOME SPAIN S.L.